En AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. li hem sol·licitat que ens comuniqui algunes de les seves dades personals per a poder donar curs a la relació que mantenim totes dues parts, i per a poder fer altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Raó social:              AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L.

CIF:                               B64464332.

Adreça:                    C/ MALLORCA, 18

43001 TARRAGONA – TARRAGONA

Correu Electrònic:                    info@tap.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre vostè i la nostra entitat. Amb la finalitat de millorar i facilitar aquesta relació i la seva pròpia gestió, hi ha la possibilitat que generem amb les seves dades algun tipus de perfil que s’estimi convenient per a la citada finalitat. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Per quant temps conservarem les seves dades?

AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre totes dues parts. Una vegada aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que ens obliguin a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:

– El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

– El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

– L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l’anterior apartat. No existeix un altre tipus de cessió de dades ni tan sols a l’efecte de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si en AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud d’exercici de drets ha d’acompanyar-se d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. ens les ha proporcionat vostè lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i per al normal manteniment d’una comunicació fluida entre totes dues parts.

Les categories de dades que es tracten són:

Identificatius:

– Nom i Cognoms.

– Adreça postal.

– DNI/NIF/CIF

– Telèfons.

– Adreça de correu electrònic.

– Signatura.

Dades bancàries:

Tots els necessaris per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com a número de compte bancari, targetes de crèdit/ dèbit, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials:

No es tracten dades de categories especials.

Altres tipus de dades:

– Transaccions de béns i serveis: Béns i serveis subministrats i/o rebuts per l’afectat. Transaccions financeres, compensacions, indemnitzacions.

– Econòmics financers i d’assegurances: Ingressos, rendes, inversions, béns patrimonials, crèdits, prestem, avals, plans de pensions, jubilació, dades econòmiques de nòmina.

– No es tracten altres tipus de dades.

– No es tracten dades especialment protegides.